Skip to content

วิสัยทัศน์ (VISION)

บริษัทเป็นแบบอย่างองค์กร ที่สะท้อนให้เห็นความเป็นผู้นำ ในการทำธุรกิจเครื่องมือแพทย์ ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในประเทศไทย
ที่ทั่วโลกยอมรับ เป็นหนึ่งผู้เล่นระดับโลก ปรากฏบนแผนที่โลก ในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์

พันธกิจ (MISSION)

จะเป็นตัวกลางในการจัดการนำสินค้าที่ได้มาตรฐาน ราคายุติธรรม มาบริการลูกค้าให้ได้รับและเกิดความพึงพอใจสูงสุด จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการนำสินค้าที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิตและการใช้มาเสนอขายกับผู้เชี่ยวชาญทุกสาขา จะเป็นผู้สร้าง ผลิต เครื่องมือแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากลและมีคุณภาพสูงจะพัฒนาร่วมกับผู้มีความรู้อย่างต่อเนื่องและลงทุนด้านวิจัยอย่างต่อเนื่อง จะเป็นผู้สร้างผู้กำหนด มาตรฐานการบริการหลังขายแบบมืออาชีพให้กับตลาดอย่างต่อเนื่อง และให้เกิดความไว้วางใจและความเชื่อมั่นลูกค้า

ค่านิยมองค์กร (Value)

ความร่วมมือเป็นหนึ่ง เป็นวัฒนธรรมองค์กรปรากฏชัดเจน (The Professional Leadership)